5 - 7 Ebrill
12/10/2012 10:03
English : 2013
Maint y Testun
A
A
A
Scottish Police and community choir

Gwyl Gorawl Gogledd Cymru Willmott Dixon 2013

Tachwedd 8-10 2013

Am benwythnos a hanner! Eleni, yn ystod y chweched ar hugain Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru Willmott Dixon, bu i ni weld y nifer mwyaf erioed o gorau yn cystadlu. Teithiodd y 43 côr i Venue Cymru o bob cwr o Brydain ac Iwerddon!

Ein diwrnod Ysgolion cyntaf erioed

Am y tro cyntaf erioed bu i ni gynnal cystadleuaeth i ysgolion a fu’n ddechreuad cyffrous i’r penwythnos ar y dydd Gwener. Daeth 11 o ysgolion i Landudno, gan gynnwys 7 ysgol gynradd a 4 ysgol uwchradd. Nid yn unig y cawson nhw gyfle i syfrdanu'r beirniaid ond fe gawson nhw gyfle i gymryd rhan mewn gweithdy 'Cânsing’ gyda Jenny Pearson.

Bu i bob ysgol wneud eu gorau glas a gwneud argraff dda ar y panel beirniadu; yn wir roedd gan y beirniaid waith caled o'u blaenau. Enillydd cystadleuaeth ysgolion cynradd Brenig Construction oedd Ysgol Dewi Sant, gydag Ysgol Gynradd Southdown yn ail a Llandrillo’s Music Angels yn drydydd. Enillydd cystadleuaeth ysgolion uwchradd Enterprise Education oedd Ysgol Dinas Bran, gydag Ysgol Dyffryn Ogwen yn ail ac Ysgol y Creuddyn yn drydydd.

Cyngerdd Nos Wener

Roedd cyngerdd nos Wener yn noson i’w chofio gyda seren y noson, Wynne Evans, yn camu o esgidiau Gio Compario i arddangos ei wir ddawn. Gan ganu caneuon o’i albwm newydd, ddaru Wynne ddim ein siomi. Yn ogystal â Wynne Evans, bu i Sioned Terry y mezzo soprano o fri, Elgan Llŷr Thomas y tenor lleol a Chôr Glanaethwy droedio’r llwyfan i roi perfformiadau bythgofiadwy. Nid yn y bu i’r cantorion hyn berfformio unawdau ond bu iddyn nhw hefyd ganu deuawdau ac, i gloi’r noson mewn steil, bu iddyn nhw i gyd ddod at ei gilydd i ganu.

Cystadlaethau Dydd Sadwrn

Fel pe na bai hynny'n ddigon, dechreuodd cystadlaethau’r penwythnos y bore canlynol gyda chorau meibion, corau merched a chorau ieuenctid. Cystadleuaeth y corau meibion oedd y gystadleuaeth gyntaf y bore hwnnw ac roedd perfformiadau pob côr yn bwerus dros ben. Ond Côr Meibion Caer a ddaeth i’r brig gyda Chôr Meibion y Fflint yn ail a Chôr Meibion Rossendale yn drydydd. Yna, tro'r merched oedd hi i syfrdanu’r beirniaid. Ar ddiwedd y cystadlu Côr Merched Entourage aeth â hi gyda Chôr Siambr Ysgol Uwchradd Rastrick yn ail a Lleisiau Llannerch yn drydydd. Y corau nesaf i wneud argraff ar y beirniaid oedd y corau ieuenctid. Ar ôl hir pendroni Côr Glanaethwy aeth â hi gyda Chôr Ieuenctid Môn yn ail a DonIau'r Dyffryn yn drydydd.

Corau’n Cyrraedd Y Dref!

Eleni, roeddem ni’n awyddus i arddangos doniau'r corau i bawb ac felly i ffwrdd â nhw i ganol Llandudno i roi gwledd o gerddoriaeth i’r siopwyr a’r trigolion! Llwyddodd wyth côr i ganfod amser yn eu hamserlenni prysur i berfformio ar strydoedd y dref, sef DonIau'r Dyffryn, Côr Heddlu a Chymuned yr Alban, Côr Meibion y Fflint, Vivacity, Reading A440, Peterborough Voices, Lleisiau Llannerch a'r Gallery Singers. Bu iddyn nhw fynd i Eglwys Sant Ioan, ASDA, Debenhams, Gwesty St Georges a pherfformio teyrnged deimladwy ger cofeb Llandudno. Perfformiad cyffrous arall yng Ngŵyl Gorawl Gogledd Cymru oedd perfformiad diarwybod Côr Meibion y Fflint yn Debenhams – roedd y dorf wedi gwirioni!

Cyngerdd Dathlu’r Ŵyl

Roedd cyngerdd nos Sadwrn yn gyfle i’r corau ymlacio a mwynhau eu hunain heb feirniad yn craffu ar bob nodyn. Bu i naw o gorau’r ŵyl (Côr Meibion Rossendale, Côr Siambr Academi Tullamore, Côr Merched Di Voci, Côr yr Heddlu a Chymuned yr Alban, Côr Merched Rossendale, y Gallery Singers, Vivacity, Yours in Harmony a Chôr Meibion y Fflint) berfformio a diddanu'r gynulleidfa. Hoffem ddiolch i’r holl gorau a berfformiodd ar y noson, roedd Venue Cymru dan ei sang a phawb wedi mwynhau.

Cystadlaethau Dydd Sul

Dydd Sul oedd diwrnod y corau siop barbwr ac roedden nhw’n wledd i’r llygaid ac i’r glust. Ar ôl cystadleuaeth danbaid daeth The Crystal Chords i’r brig gyda Vocal Infinity yn ail a Clwyd Clippers yn drydydd. Ac i gloi’r penwythnos cafwyd cystadleuaeth fwyaf yr ŵyl sef cystadleuaeth y corau cymysg! Aeth 12 côr benben â’i gilydd gan greu cryn ddadlau rhwng y beirniaid. Ond, ar ddiwedd y dydd, The Gallery Singers aeth â hi gyda Chôr Aethwy yn ail a Chôr Siambr Academi Tullamore yn drydydd.Mae'n deg dweud bod pawb wedi mwynhau eu hunain yn fawr iawn yn ystod yr ŵyl! Bu i ni gyfarfod â llawer o gorau hyfryd o bob cwr o Brydain ac roedd hi’n bleser eu gweld yn arddangos eu doniau unigryw. Peidiwch ag anghofio nodi dyddiad Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru 2014 yn eich dyddiadur. Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal ar 7 – 9 Tachwedd 2014.

Diolch yn FAWRiawn i bawb a ddaeth i gystadlu, gwylio a chymryd rhan!Enillwyr 2013
2013 Oriel
Cyhoeddi Gweithdy Diwrnod Ysgolion
Banel y Beirniad
Gyngerdd Wener

Quick Contact

***

*

Clirio'r Ffurflen Send

Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.