5 - 7 Ebrill
12/10/2012 10:03
English : 2014
Maint y Testun
A
A
A
The Concert All 2

Gŵyl Gorawl Gogleddn Cymru Willmott Dixon 2014

7-9 Tachwedd 2015

Mae’r felan yn y swyddfa ar ôl Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru, ni allwn gredu ei fod wedi gorffen am flwyddyn arall ond am benwythnos a gafwyd! Croesawodd Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru 41 côr i Venue Cymru gan deithio o bob cwr o’r DU, Iwerddon ac Ynys Manaw!

Diwrnod Ysgol

Unwaith eto dechreuwyd y penwythnos gyda Diwrnod Ysgolion yr Ŵyl ddydd Gwener 7 Tachwedd gyda 6 côr llawn cyffro yn llenwi Venue Cymru gyda’u hegni a’u brwdfrydedd dros gerddoriaeth. Am yr ail flwyddyn yn olynol fe swynwyd beirniaid y diwrnod ysgolion Cefin Roberts, Mari Lloyd Pritchard a Trystan Lewis gan berfformiadau’r corau. Nid cystadlu oedd yr unig brofiad a gafodd y plant ond cawsant gymryd rhan mewn gweithdy corawl â swigod – lle y cyfunir swigod â cherddoriaeth!

Y Cyngerdd

Rwy’n sicr y bydd unrhyw un a fynychodd Y Cyngerdd yn cytuno ei fod yn fythgofiadwy ar ôl cael croesawu’r tenor poblogaidd Rhys Meirion i berfformio yn Venue Cymru.

Ni ddaeth Rhys i Venue Cymru ar ei ben ei hun, daeth â chôr meibion o 150 aelod gydag ef! Roeddem ninnau hefyd yn cael trafferth eu dychmygu i gyd ar y llwyfan! Roedd y côr meibion mawr yn cynnwys aelodau Côr Meibion Colwyn, Côr Meibion Maelgwn a Chôr Meibion Trelawnyd, a dyma’r tro cyntaf i’r tri chôr berfformio gyda’i gilydd.

Clywsom berfformiadau syfrdanol gan Trio sy'n cynnwys tri chantor ifanc gwefreiddiol - Bedwyr Parri, Emyr Wyn Gibson a Steffan Owen. Yna dangosodd Erin Gwyn Rossington yn union pam mai hi enillodd gategori unawd merched dan 19 oed yn Eisteddfod yr Urdd. Cawsom y fraint o gael Annette Bryn Parri yn cyfeilio ar y noson ac yn perfformio ychydig o ddarnau unigol.

Roedd y noson yn llawn perfformiadau unigol, deuawdau a chlo anhygoel gyda’r holl artistiaid yn canu ‘You’ll Never Walk Alone’ ac Anthem Genedlaethol Cymru.Cartrefi Conwy Perfformiadau Cymunedol yn ôl!

Ar ôl llwyddiant y perfformiadau cymunedol y llynedd roeddem yn credu bod siopwyr Llandudno yn haeddu gwledd arall felly roedd pedwar côr yn perfformio pum gwaith mewn nifer o leoliadau ledled Llandudno.

Cafodd Yesteryear A-cappella ddiwrnod prysur ddydd Sadwrn gyda dau berfformiad cymunedol, un yng Ngwesty St George ac un ar gyfer y siopwyr prysur yn Marks and Spencer. Perfformiodd Côr Knutsford Star ymysg y prysurdeb tu allan i Asda fore Sul a chafwyd perfformiad teimladwy gan gôr Reading A440 ger y Senotaff i nodi Sul y Cofio.

Er nad oedd côr elusen Tenovus yn cystadlu dros y penwythnos roeddent yn awyddus i wneud perfformiad cymunedol felly cafwyd perfformiad ar gyfer cwsmeriaid Asda, gan wneud eu profiad siopa’n hynod arbennig!

Cyngerdd Dathlu’r Ŵyl

Roedd y Cyngerdd Dathlu’r Ŵyl yn hynod boblogaidd eleni gyda deuddeg côr wedi cofrestru i gymryd rhan! Cafodd y deuddeg côr: Côr Abbey Belles, Ysgol Uwchradd Loreto, Côr Siambr Surrey Hills, Manx Voices, Côr Ieuenctid Cantabile, Côr Meibion Canoldir Birmingham, Côr Reading A440, Aloud in the Valley, Yesteryear A-cappella, Côr Knutsford Star, Vivacity a Chôr Meibion Caer gyfle i berfformio a chael hwyl heb lygaid y beirniaid arnynt.

Hoffem ddiolch i’r holl gorau a gymerodd ran am sicrhau ei bod yn noson arbennig i ni a phawb oedd yn bresennol!

Aprés Côr

Ar ôl y Cyngerdd Dathlu'r Ŵyl cawsom ein cyfle i ganu caneuon yn Ystafell y Gogarth. Daeth y rhan fwyaf o'r corau fu yn perfformio am ddiod ac ychydig o ganu. [br
Clywsom gorau yn canu ar y cyd gan gynnwys 'bring me sunshine’, ‘I’m singing in the rain’ a 'it's a long way to Tipperary’. Roedd hyd yn oed rhywfaint o staff Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru’n canu gyda nhw!

Ar y cyfan, cawsom fwynhau'r canu ac fe’n synnwyd fod gennych fwy i’w gynnig hyd yn oed ar ôl diwrnod o gystadlaethau a chyngerdd!! Nid oes terfyn ar dalent y corau!

Diolch yn FAWR i'r holl gorau a gystadlodd dros y penwythnos, roedd yn hyfryd gweld rhai wynebau cyfarwydd a chyfarfod â’r holl gorau newydd wrth gwrs, gobeithiwn y cawn gyfarfod eto yn y dyfodol.

Quick Contact

***

*

Clirio'r Ffurflen Send

Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.